Menu
Vragen? Tel.: 02 380 10 83 Contacteer ons!

Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Subtiel via haar webwinkel “Webshop- Subtiel & Subliem”.

Het plaatsen van een bestelling op de website van Webshop- Subtiel & Subliem leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Subtiel behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Webshop – Subtiel & Subliem”: de website van de eenmanszaak Subtiel (Hilde Heremans) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Webshop – Subtiel & Subliem”

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Subtiel en de klant van de internetwinkel “Webshop – Subtiel & Subliem” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op Webshop – Subtiel & Subliem.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Subtiel via Webshop – Subtiel & Subliem die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

Subtiel
Hilde Heremans
Basiliekstraat 59
1500 Halle
Belgie
webshop@subliem-halle.be
Tel: ++32(0)2/380.10.83 
BE 0866.877.023 
Handelsregisternr.: 866.877.023

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Subtiel komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Subtiel hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Webshop – Subtiel & Subliem behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen

  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

Webshop – Subtiel & Subliem behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  

Betaling

Online betalingen gebeuren via OGONE. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, via de Bancontact betaalknop of de Dexia Pay Button. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en OGONE.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Subtiel kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. 

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Subtiel. 

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:
Subtiel
Hilde Heremans
Basiliekstraat 59 
1500 Halle
Rekeningnummer Delta Lloyd bank 132-5404201-81
IBAN: BE36 132 5404201 81
BIC: BNAGBEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Subtiel bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering en leveringstijd

Webshop – Subtiel & Subliem streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Webshop – Subtiel & Subliem ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Subtiel.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Subtiel binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – Subtiel & Subliem van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Webshop – Subtiel & Subliem de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Subtiel binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – Subtiel & Subliem heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Subtiel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België:

  • betaalt de klant 5 € verzendkosten 

Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa:

  • betaalt de klant 10 € verzendkosten

 Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Subtiel.

Omruiling

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Webshop – Subtiel & Subliem de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

Subliem
Hilde Heremans
Bergensesteenweg 4
1500 Halle
Belgie

Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Webshop – Subtiel & Subliem binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Subliem
Hilde Heremans
Bergensesteenweg 4
1500 Halle
Belgie

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar webshop@subliem-halle.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Webshop – Subtiel & Subliem is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak Subtiel (Hilde Heremans).

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Webshop – Subtiel & Subliem/ Subtiel zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Webshop – Subtiel & Subliem/Subtiel zijn onderworpen aan het Belgisch recht.